โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 21-22 มิ.ย. 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเครื่องมือออนไลน์สนับสนุนการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป WORDPRESS
จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดร.ดิเรก  เยาว์วงค์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2953 อาคาร 29 เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560

ได้ประโยชน์จากโครงการนี้มากค่ะ เพราะปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น การเข้าถึงสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น การนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนยุคใหม่จึงสำคัญมาก นอกจากจะเพิ่มทางเลือกให้กับนักศึกษาในการเข้าถึงข้อมุลและติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนแล้ว ยังเป็นพื้นที่ให้ผู้สอนได้นำเสนอความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการต่าง ๆ ผ่าน WordPress ซึ่งทำได้ง่ายกว่าการสร้างเว็บไซต์โดยทั่วไปและไม่มีข้อจำกัดเหมือนกันใช้เฟซบุ๊ค ปกติดูแลเพจนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมอยู่ แม้ว่าเข้าถึงง่ายและได้รับความนิยม แต่พบว่ามีข้อจำกัดในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นระบบและยากต่อการค้นหา ด้วยเหตุว่าจบสายกฎหมายมาจึงมีความรู้ด้านเทคโนโลยีค่อนข้างน้อย การได้มาอบรมเพิ่มเติมความรู้น่าจะเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี ในการเริ่มต้นใช้ WORDPRESS นี้ เรายังคงต้องการทีมงานผู้รู้คอยช่วยเหลือเนื่องจากการเรียนรู้เพียง 2 วัน ยังไม่เกิดความชำนาญในการใช้

ท้ายนี้ ขอขอบคุณทีมงานผุ้จัดทำและดำเนินโครงการ ตลอดถึงผุ้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นอย่างสูงที่จัดให้มีโครงการดีๆ และเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์ในครั้งนี้

ขอบคุณค่ะ
เบญจวรรณ ธรรมรัตน์
22 มิ.ย. 2560

comment

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ ขอบคุณที่แวะเข้ามาค่ะ 😀